Скратувачот на линкови Bit.ly овозможи собирање неколку линкови во едно „купче“, што ќе помогне да споделите колекција линкови со еден линк.

Прочитај повеќе

Fur.ly е скратувач на линкови, но за разлика од другите кои скратуваат по еден линк, Fur.ly скратува повеќе линкови одеднаш, пример дваесетина, во еден краток линк.

Прочитај повеќе