365.com.mk го надградија својот инстант речник додавајќи три нови јазици – руски, српски и турски, додадоа над 500.000 нови зборови во постоечките бази и додадоа англиско-македонски Поимник на зборови од информатичката технологија.

Прочитај повеќе

Бидејќи во Македонија има "негативен тренд на користење се повеќе англиски зборови од информатичката технологија во секојдневната комуникација", Министерството за информатичко општество реши да ја исправи таа грешка и објави поимник на македонски зборови од областа на ИТ.

Прочитај повеќе

Министерството за информатичко општество(МИО) објави „Поимник на македонски зборови од областа на информатичката технологија“ со 1321 основни ИТ зборови. МИО објави и речник за ИТ кратенките.

Прочитај повеќе