Log.mk е нов .мк бета сервис кој ги одбележува хронолошки новостите на неколку забавни .мк портали. Сервисот работи така да прикажува слика од порталот со најновите вести и притоа ги одбележува со боја според времето кога се објавени, пример зелена ако текстот е објавен до 10 часот на пладне, со портокалово од 10 до 13 часот, со црвена ако е од 13 до 17 часот и виолетово за вестите објавени до 00:00.

Прочитај повеќе