Интернет е глобален систем на интерконектирани компјутерски мрежи кои доброволно се поврзани помеѓу себе. Но, иако ова технички значи дека нема сопственик, сепак со Интернетот управуваат повеќе поврзани институции. Од инфографикот на ICANN, во кој се објаснува како функционира регулирањето и управувањето на Интернет, ќе забележите дека контролата врз мрежата ја имаат: цивилниот сектор, приватниот […]

Прочитај повеќе

Д-р Вања Јосифовски е главен истражувач на интернет компанија Yahoo! во областите на e-рекламирање, собирање на информации, пребарување и бази на податоци. Информатичките почетоци му биле во времето на Commodore 64 и Sinclair ZX Spectrum компјутерите, кога тогаш незаинтересираниот Вања бил предизвикан од неговиот татко да создаде компјутерски програм за хемиски соединенија по што ја […]

Прочитај повеќе