Идиоми се изрази што имаат специфично значење кое е својствено за определен јазик и, обично, не може буквално да се преведат на друг јазик. Пример, еден од најпознатите англиски идиоми е: it’s a piece of cake, а значи дека е нешто е многу лесно. Претпоставуваме знаете дека it’s raining cats and dogs е паѓа силен […]

Прочитај повеќе