Како и во неколкуте последни случаи, во најголем дел новитетите и измените на платформата на Facebook се врзани за адаптации кои водат кон поголеми поволности при промовирањето преку мрежата. Последните измени кои ги направи Facebook се однесуваат на Facebook страниците, Facebook Places и апликациите.

Прочитај повеќе