Meнаџер на интернет продажба

  • вработување
  • Скопје
  • Applications have closed
Sport Vision

Sport Vision

Sport Vision вработува Meнаџер на интернет продажба
Позицјата одговара на Раководител на продажба.

Опис на работното место:

1. Одговорен е за остварување на планираниот промет на online продавницата преку планирање известување и оптимизација со цел достигнување на поставените цели.

2. Одговорен е за обезбедување на конверзија на online продавницата преку нудење на едноставни, премиум и персонализирани искуства кои го забрзуваат процесот во донесување на одлука при продажба овозможувајќи раст на конверзијата.

3. Спроведува иницијативи за зголемување на просечната вредност на AOV вредноста

4. Одговорен за обезбедување на достапноста на асортиманот во online продавницата (производите се секогаш на залиха)

5. Управува со развојот на услугите на продажбата преку сајтот и нивна испорака во константно унапредување како би се забрзал процесот во донесување на одлука при купувањето.

6. Го спроведува планот на управување и развојот на интернет продавницата со водење на сметка сите битни елементи да бидат завршени навремено. (кампања и содржина, состојба на производите, планирање и извршување на услугата, кориснички сервис, ажурирање на интернет продавница,и нејзино одржување.)

7. Одговара за адеквaтно и навремено спроведување на сите процеси врзани за набавки и управување со online-продажбата (менаџирање на секторот, креирање web нарачки, праќање на испорачаната роба следење на пратките и оптимална залиха смислување и ажурирање на онлaјн содржината)

8. Управување на развојот на корисничкото искуство на интернет продавницата врз основа на стратешките визии (технологии, нови услуги, SAP имплементација)

9. Аналитика и известување према клучните индикатори на успех

10. Креирање на планот за имплементација на бенефитот и услугите на интернет продавницата во малопродажба

11. Одговорен е за максимално искористување на капацитетот на тимот за корисничка поддршка со цел да се зголеми конверзијата

12. Управува со администрацијата и со тимот на корисничка поддршка како и надгледување на сите процеси и бенефити.

13. Во корелација со секторот за маркетинг планира дигитални кампањи и стратегии со интернет продавницата и со интернет продажбата како главен приоритет во рамка на целокупната организација.

14. Егзекуција на плановите на онлајн по поставените стандарди со фокус на достигнување на сите клучни индикатори на успех (движењето на прометот, конверзија, трошоци и маргини)

15. Континуирано ги подобрува и имплементира ажурираните политики и процедури во рамки на своите надлежности

16. Одговорен е за трошоците на интернет продавницата , планирањето , резултатите и извештаите

17. Обезбедува највисоко ниво на услуга во интернет продавницата и во малопродажните објекти со фокус на корисничка поддршка

18. Менаџмент и спроведување на сите планирани иницијативи по основ на доставената аналитика од секој маркетинг канал.

19. Прави анализа на остварен промет, трошоци и профитабилност во однос на планираните параметри.

20. Учествува во изработка и следење на годишниот план на секторот.

21. Учествува во изработка на буџетот и оптимизација на трошоци на ниво на сектор

22. Учествува во изработка на бизнис планот на ниво на сектор.

23. Ги прати и анализира трошоците на ниво на сектор и дава предлози за корективни мерки

24. Одговара за промена на статусот на нарачките и испраќање на истите преку брза пошта и го следи нивното движење

25. Одговара за точноста на податоците истакнати на web-сајтот (фотографии, цени)

26. Анализира планира и ги следи трошоците на онлајн продажбата и се грижи за нивната оптимизација

27. Ги анализира трендовите на пазарот и дава предлози за унапредување на онлајн-продажбата

28. Ја контролира примената на процедурите во делокругот на својата работа.

29. Ги дефинира мерките за унапредување на процесот во делокругот на својата работа, креира процедури, развива и применува нови технологии

30. Организира, надгледува контролира и мери учинокот на вработените во склад со процедурите од секторот за човечки ресурси.

31. Ги следи и обезбедува почитувањето на процедурите и правилата на компанијата , како и законските обврски во делокругот на својата работа

32. Изработува редовни и периодични извештаи во делокругот на својата работа

33. Одговара за чување на тајноста на податоците.

34. Одговара за чување на опремата и средствата за работа.

35. Одговара за придржување на превентивните мерки за безбедност и здравје при работа и заштита при пожар

36. Извршува и други работи во домен на законите и актите на компанијата кои произлегуваат од природата на работата.

37. Извршува и други задачи по налог на претпоставен

Услови

Занимање: Економски науки / Правни науки / Информатички науки
Степен на стручна подготовка: ССС/ВСС
Работно искуство од 3 години на иста или слична позиција
Познавање на странски јазици: Англиски јазик – В1 ниво
Познавање на компјутерски програми: MS Office пакет, интерни IT апликации
• Организираност, вештина на комуникација, вештина на презентација, планирање иницијатива, аналитичност